0(0)

Autotematyzm

Opis

starożytność
Horacy „Exegi monumentum aere perennius” „Pomnik trwalszy stworzyłem…” (autotematyzm – przekonanie o nieśmiertelności poety i jego poezji)
Horacy „List do Pizonów” (autotematyzm – rozważania na temat sposobu i zasad tworzenia poezji)

średniowiecze
Villon François „Wielki Testament” (autotematyzm – rozważania na temat własnego życia i twórczości)

renesans
Janicki Klemens „O sobie samym do potomności…” (autotematyzm – przekonanie o nieśmiertelności własnej poezji)
Kochanowski Jan „Do fraszek” „Fraszki nieprzepłacone…” (autotematyzm – twórczość poety jako labirynt jego myśli, pragnień, poglądów ukształtowanych na tle epoki renesansu)
Kochanowski Jan „Do Mikołaja Firleja” (autotematyzm – twórczość poetycka nie jest nigdy odzwierciedleniem postawy piszącego)
Kochanowski Jan „Ku Muzom” (autotematyzm – prośba o nieśmiertelność własnej poezji)
Kochanowski Jan „Na swoje księgi” (autotematyzm – „pieśni, tańce i biesiady” – tematyka, jaką zamierza podjąć poeta w swych wierszach)
Kochanowski Jan „Pieśń XXIV” „Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…” (autotematyzm – przekonanie o własnej doskonałości jako artysty i człowieka, nieśmiertelność poezji)
Kochanowski Jan „Tren IX” (autotematyzm – twórczość poetycka jest niekiedy odbiciem przeżyć osobistych)
Kochanowski Jan „Tren XI” (autotematyzm – twórczość poetycka jest niekiedy odbiciem przeżyć osobistych)

oświecenie
Boileau Nicolas „Sztuka poetycka” (autotematyzm – poetyka klasycystyczna – jej założenia)
Krasicki Ignacy „Koniec” (autotematyzm – bajka o bajce, bajka jako gatunek literacki oraz bajka jako bohater utworu)
Krasicki Ignacy „Wstęp do bajek” (autotematyzm – bajka jako nazwa gatunku oraz bajka jako opowieść-zmyślenie)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Ballady i romanse” (autotematyzm – ballada „Romantyczność” jako manifest pokolenia romantyków)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (autotematyzm – rola romantycznego poety jako wieszcza, przewodnika narodu)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (autotematyzm – pieśń jako narzędzie walki, pieść pobudzająca do patriotycznych czynów, aktywizująca najwartościowsze siły w narodzie)
Norwid Cyprian „Pióro” (autotematyzm – poeta ma poruszać sprawy konkretne, ważne dla narodu)
Norwid Cyprian „Promethidion” (autotematyzm – literacka dyskusja na temat roli sztuki i artysty)
Słowacki Juliusz „Beniowski” (autotematyzm – cechy gatunkowe utworu; autotematyzm – o sobie jako człowieku i artyście; autotematyzm – polemika z innymi twórcami romantycznymi, opis sytuacji politycznej; autotematyzm – nowy program poetycki)
Słowacki Juliusz „Testament mój” (autotematyzm – przekonanie o zbawczej sile własnej poezji, która w przyszłości da ludziom wolność)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Księga ubogich” (autotematyzm – twórca krytycznie o swojej twórczości)
Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Evviva l’arte” (autotematyzm – sztuka jako absolut i najwyższa wartość)
Przesmycki Zenon (Miriam) „Sonet” (autotematyzm – sonet jako gatunek „literatury wysokiej”, sprawdzian poetyckich umiejętności)
Przybyszewski Stanisław „Confiteor” (autotematyzm – Confiteor – wyznanie wiary literackiej)

dwudziestolecie międzywojenne
Bułhakow Michaił „Mistrz i Małgorzata” (autotematyzm – „powieść w powieści”)
Gałczyński Konstanty Ildefons „O mej poezji” (autotematyzm – poezja – wrota do świata marzeń)
Gombrowicz Witold „Ferdydurke” (autotematyzm – nawiązanie do własnej twórczości)
Staff Leopold „Ars poetica” (autotematyzm – poeta o treści poezji i zadaniach poety)
Tuwim Julian „Do lasu” (autotematyzm – nieśmiertelność poezji i poety)
Tuwim Julian „Rzecz czarnoleska” (autotematyzm – poeta tworzy pewien system wartości, poezja jako akt tworzenia nowego porządku)

współczesność
Białoszewski Miron „mirinczarnia” (autotematyzm – tworzenie poezji jest sztuką)
Białoszewski Miron „namuzowywanie” (autotematyzm – problemy poety i jego twórczości; autotematyzm – słowo jako materiał poetycki, żart, zabawa, możliwość tworzenia oryginalnych kombinacji)
Miłosz Czesław „Ars poetica?” (autotematyzm – autonomiczna rola poezji, konieczność tworzenia poezji)
Miłosz Czesław „W Warszawie” (autotematyzm – poezja jako moralny obowiązek; konieczność tworzenia poezji)
Poświatowska Halina „***” „z tęsknoty pisze się wiersze” (autotematyzm – poezja jest odzwierciedleniem uczuć twórcy, poezja jako balsam kojący wszelkie troski)
Różewicz Tadeusz „Moja poezja” (autotematyzm – pisanie poezji jako konieczność, sposób na życie; poezja o poezji, akcie tworzenia)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Darmowy